free website maker

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaardenArtikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden Reino Art zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Reino Art, gevestigd aan de Voormeulenweg 32, 1402TM Bussum, geregistreerd onder kamer van koophandel nummer: 66168856. In alle voorwaarden van Reino Art wordt onder wederpartij verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Reino Art de opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten, of die met Reino Art een overeenkomst heeft gesloten.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Reino Art, voor de uitvoering waarvan door Reino Art derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Algemeen
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Reino Art en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Reino Art niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Reino Art in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Alle offertes en aanbiedingen van Reino Art zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Het door de wederpartij aan Reino Art verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen opdracht­gever en Reino Art waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in euro’s, tenzij anders vermeld.
Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
Vanaf het moment dat de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00 onverminderd het recht van Reino Art om -al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden- volledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van de wederpartij.

Artikel 3. Prijs, facturering en betaling
Alle offertes en aanbiedingen van Je Leukste Graffiti zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Het door de wederpartij aan Je Leukste Graffiti verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen opdracht­gever en Je Leukste Graffiti waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in euro’s, tenzij anders vermeld.
Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
Vanaf het moment dat de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00 onverminderd het recht van Je Leukste Graffiti om -al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden- volledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van de wederpartij.


Artikel 4. Aansprakelijkheid
Reino Art aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Reino Art slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Reino Art voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Reino Art is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Reino Art gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Reino Art is in geen geval aansprakelijk indien de wederpartij wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door Reino Art geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten niet zijn geleverd.
Reino Art biedt, tegen meerprijs, beschermingskleding aan te gebruiken bij het spuiten van graffiti. Nu Reino Art deze aanbiedt, is Reino Art niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet gebruiken van beschermingskleding. Reino Art raadt de wederpartij derhalve aan gebruikt te maken van oude kleding tijdens het spuiten van de graffiti.
Reino Art biedt, tegen meerprijs, mondkapjes aan te gebruiken bij het spuiten van graffiti. Nu Reino Art deze aanbiedt, is Reino Art niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet gebruiken van mondkapjes.
De door Reino Art te schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) voor reeds geleverde producten of diensten, welke Reino Art op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien sprake is van een overeenkomst die telkens van rechtswege met een jaar wordt verlengd, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het per jaar voor de overeenkomst verschuldigde bedrag (exclusief BTW) zijn. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Reino Art in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van Reino Art. De in dit lid 3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de wederpartij bedongen en door Reino Art verleende crediteringen.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melding heeft gedaan aan Reino Art.
De wederpartij vrijwaart Reino Art voor alle schade die Reino Art mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Reino Art geleverde producten of diensten, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen:
aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarin begrepen, die schade lijden als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van Reino Art die ter beschikking zijn gesteld van de wederpartij en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
aanspraken van derden, werknemers van Reino Art begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf;
aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door Reino Art geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met producten en/of diensten van de wederpartij of derden, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 5. Annulering door de klant
Indien in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van de uitvoering van de werkzaamheden, de overeenkomst geannuleerd dan gelden de volgende tarieven.
Annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25% van de totale som.
Annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum: 50 % van de totale som.
Annulering tot 1 weken voor de aanvangsdatum: 75% van de totale som

Artikel 6. Gebruik beeldmateriaal
Reino Art zich het recht voor om beeldmateriaal wat tijdens een workshop of opdracht gemaakt is te gebruiken in folder/brochures/flyers/websites of advertenties.

Artikel 7. Diversen
 Reino Art niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden.
Reino Art is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Wederpartij zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8. Risico overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Publisher Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Adres

Atelier Meentwerf
Mierenmeent 122
1218 EM Hilversum

Contacten

Email: info@reinoart.nl
Telefoon +31 (0) 683227127
Instagram: @reinoart.nl

Algemene voorwaarden

copyright 2019